Tovar zasielame do celej SR , ČR a všetkých krajín EÚ.


Výšku poštovného určíme na základe rozmerov a hmotnosti objednaného tovaru a následne Vám oznámime telefonicky.

Obchodné podmienky

1. Platnosť obchodných podmienok

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou AH Slovakia s.r.o a Kupujúcim vznikajúce v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy na základe ktorej je spoločnosť povinná dodať kupujúcemu tovar a Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť spoločnosti Kúpnu cenu

Tieto Obchodné podmienky sa stávajú súčasťou každej Kúpnej zmluvy, ak sa spoločnosť a Kupujúci písomne nedohodnú inak. Ak je medzi spoločnosťou a kupujúcim uzatvorená písomná kúpna alebo rámcová zmluva o dodávkach tovaru, majú tieto písomné zmluvy v prípade rozporu medzi ich ustanoveniami a ustanoveniami týchto Obchodných podmienok, prednosť pred znením týchto Obchodných podmienok.

Ak je Kupujúci Spotrebiteľom, vzťahujú sa na vzájomné práva a povinnosti medzi ním a Spoločnosťou tieto Obchodné podmienky v najviac možnom rozsahu, tak aby boli zachované všetky práva Spotrebiteľa v rozsahu požadovanom v Občianskom zákonníku

2. Skratky a výrazy

Cenníkom sa rozumie aktuálny cenník Tovaru ku dňu uzavretia Kúpnej zmluvy ktorý je uverejnený na adrese www.ahautodiely..sk a taktiež je prístupný v predajni a v sidle spoločnosti.

Aktuálne znenie Cenníka uverejnené na vyššie uvedenej internetovej adrese sa považuje za súčasť týchto Obchodných podmienok. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmeny cien v Cenniku.

Internetovým obchodom sa rozumie webová stránka spoločnosti www.ahautodiely.sk, ktorá umožňuje Kupujúcim vyplniť objednávku a zaslať ju prostredníctvom internetu spoločnosti.

Kúpnou cenou sa rozumie cena určená podľa Cenníka platného v okamihu realizácie objednávky, ktorou je kupujúci povinný zaplatiť Spoločnosti za dodaný tovar. Kúpna cena nezahrňuje dopravné ani vratnú zálohu podľa článku 9.1. Obchodných podmienok. Dopravné a vratná záloha sú splatné spolu s kúpnou cenou.

Kúpna zmluva" znamená

Ak je kupujúci Spotrebiteľom, kúpna zmluva uzatvorená v súlade s Obchodnými podmienkami v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

Ak nie je kupujúci Spotrebiteľom, kúpna zmluva uzatvorená v súlade Obchodnými podmienkami v zmysle § 409 Obchodného zákonníka

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá so spoločnosťou uzatvorila kúpnu zmluvu, alebo uskutočnila objednávku

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpnu zmluvu je možné uzatvorit.

písomne, tj. podpisom Kúpnej zmluvy na jednej listine alebo uskutočnením písomnej Objednávky Kupujúcim a jej písomným odsúhlasením Spoločnosťou

ústne, tj. uskutočnením ústnej Objednávky Kupujúcim a jej ústnym odsúhlasením Spoločnosťou.

Objednávku je možné uskutočniť osobne, telefonicky, faxom, e-mailom alebo prostredníctvom Internetu a adresovať ju sidlu spoločnosti v Slovenskej republike. Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu odsúhlasenia Objednávky Spoločnosti.

Spoločnosť je oprávnená vo všetkých prípadoch odsúhlasiť Objednávku tým, že dodá tovar na adresu sídla (miesta podnikania alebo bydlisko Kupujúceho). V takomto prípade je Kúpna zmluva uzatvorená v okamihu dodania tovaru Kupujúcemu.

4. Miesto plnenia, termín dodania

Ak sa Spoločnosť a Kupujúci nedohodne inak, je miestom plnenia z Kúpnej zmluvy prevádzka alebo bydlisko Kupujúceho. Ak má Kupujúci viac prevádzok alebo bydlísk a ak sa nedohodnú strany inak, je miestom plnenia prevádzka alebo bydlisko najbližšie predajnému miestu, kde bol tovar objednaný.

5. Kúpna cena, dovozné, balné

Kúpna cena je uvedená v Cenníku. Z maloobchodnýchje možne poskytnuť zľavu podľa obratu kupujúceho.

Za dodaný tovar je kupujúci povinný zaplatiť Spoločnosti Kúpnu cenu určenú podľa cenníka platného v dobe uzatvorenia Kúpnej zmluvy, pokiaľ sa obidve strany výslovne nedohodli inak. V pochybnostiach alebo v sporoch platí, že Kupujúci je povinný zaplatiť Kúpnu cenu uvedenú na faktúre / dodacom liste, ktorý Kupujúci podpisuje pri dodaní Tovaru

V Kúpnej cene tovaru nie je zahrnuté dopravné. Ak je Tovar dodávaný priamo Spoločnosťou, bude ku Kúpnej cene pripočítané dopravné v zmysle aktuálneho cenníka pošty ( cca 4,5eura pre baliky do 10Kg) alebo zasielateľskej spoločnosti UPS ( 11euro pre baliky do 15kg)

Spoločnosť je povinná Tovar zabaliť alebo zabezpečiť pre prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý. Balné je zahrnuté v Kúpnej cene

6. Zasielanie tovaru do krajín EU

Postup objednania tovaru s dodaním do Českej Republiky a EU:

objednať tovar je možne telefonicky, e-mailom, e-shop alebo písomne,

tovar objednaný do 16 hod je vyexpedovaný ešte v ten istý deň,

tovar Vám privezú do 48 hod priamo do firmy (vám domov) podľa vami udanej adresy po celej ČR,

platba tovaru prebieha pri preberaní tovaru v Kč podľa kurzu ČNB,

faktúra je vystavená v Euro čo pri platení Vám prepočítajú do Kč.

pre firmy ktoré majú IČ DPH podľa platnej legislatívy EU fakturujeme tovar bez 20% DPH

Daný postup platí aj pre objednávateľov aj z iných štátov z EU

7. Splatnosť Kúpnej ceny

Kúpna cena je splatná v okamihu dodania Tovaru Kupujúcemu a to v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom prostredníctvom platobnej karty na účet Spoločnosti uvedený na faktúre/dodacom liste. Ak je medzi Spoločnosťou a Kupujúcim uzatvorená Rámcová zmluva o dodávkach tovaru, je kúpna cena splatná podľa podmienok uvedených v príslušnej rámcovej zmluve o dodávkach tovaru

Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou Kúpnej ceny je Spoločnosť oprávnená požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky Kúpnej ceny za každý kalendárny deň z omeškania. Svoj súhlas s týmto úrokom z omeškania potvrdzuje Kupujúci podpisom prevzatia tovaru dodaný poštovým kurierom.

8. Vlastnícke právo, vrátenie tovaru

Vlastnícke právo k dodanému Tovaru prechádza na Kupujúceho až dňom úplného zaplatenia Kúpnej ceny

Kupujúci je oprávnený vrátiť Spoločnosti nepoužitý, kompletný a nepoškodený Tovar, ktorý je v pôvodnom nepoškodenom obale, ak predloží spoločnosti originál faktúry / dodacieho listu podpísaný Kupujúcim a to v lehote do 7 dní od dátumu dodania. Ak vráti kupujúci Tovar v lehote do 7 kalendárnych dní od dátumu dodania Tovaru, vzniká mu nárok na vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny vo výške 100 %. Spoločnosť má právo odmietnuť prijatie vráteného Tovaru, ktorý nie je súčasťou jeho obvyklého sortimentu a ktorý obstarala na žiadosť (objednavku) Kupujúceho alebo, ktorý je v ponuke Spoločnosti (katalógu) označený ako nevratný.

9. Záruka a reklamácia tovaru

Na Tovar je poskytovaná záručná lehota 24 ktorá začína plynúť v okamihu dodania Tovaru. Akékoľvek reklamácie sa riadia „reklamačným poriadkom“ AH Slovakia s.r.o, a obchodného prípadne občianskeho zákonníka. Reklamovaný Tovar je prijímaný na predajnom mieste spoločnosti a to iba v záručnej lehote a len kompletný s riadne vyplneným reklamačným protokolom a nákupným dokladom. Vzor reklamačného protokolu je uverejnený na internetovej adrese Spoločnosti (www.ahautodiely.sk) Spoločnosť vybaví reklamáciu na mieste, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Ak nie je možné reklamáciu posúdiť reklamačným technikom Spoločnosti, bude reklamovaný Tovar zaslaný k posúdeniu výrobcovi. V takomto prípade bude Kupujúci informovaný o možnom predĺžení reklamačnej lehoty písomne, telefonicky, e-mailom.

Záruka sa nevzťahuje a Spoločnosť nezodpovedá za chyby Tovaru, ktoré mohol Kupujúci zistiť pri prehliadke Tovaru podľa článku 7.1. Obchodných podmienok bezprostredne po dodaní Tovaru.

10. Zálohy na kúpnu cenu

Spoločnosť môže pri prijatí Objednávky na Tovar, ktorý je nutné špeciálne objednať u dodávateľa Spoločnosti požadovať od Kupujúceho zaplatenie zálohy na Kúpnu cenu az do výšky 50% konečnej Kúpnej ceny.

11. Niektoré podmienky pre objednávanie v E-shope

Objednávku je možné uskutočniť taktiež prostredníctvom E- shopu na internete.

Objednávka je platne uskutočnená, ak Kupujúci pravdivo vyplní všetky predpísané údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári. Spoločnosť je vždy oprávnená v závislosti na charaktere Objednávky - množstve Tovaru, výške Kúpne j ceny, náklady na prepravu a podobne, žiadať Kupujúceho o autorizáciu Objednávky uskutočnenej prostredníctvom E -shopu vhodným spôsobom ako napríklad písomne alebo faxom ( prípadne telefonicky ).

Objednávka uskutočnená prostredníctvom E- shopu sa považuje za neplatnú v prípade, že Kupujúci odmietne túto autorizáciu požadovaným spôsobom vykonať.

V prípade Objednávky prostredníctvom E-shopu je Spoločnosť a Kupujúci oprávnený od objednávky odstúpiť.

Ak je zákazník súčasne Spotrebiteľom má právo v prípade, že objednal Tovar prostredníctvom E- shopu, odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 7 dní odo dňa prevzatia Tovaru, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Toto odstúpenie oznámi Kupujúci Spoločnosti písomne na adresu centra Spoločnosti a Tovar doručí na svoje náklady späť do centra Spoločnosti.

Pre platné odstúpenie podľa predchádzajúceho odseku musia byť splnené nasledujúce podmienky

I. Tovar musí byť v pôvodnom obale

II. Tovar musí byť nepoužitý

III. Tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Spoločnosť vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu po splnení vyššie uvedených podmienok do 10 dní odo dňa vrátenia Tovaru

12. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uzatvorením Kúpnej zmluvy výslovne súhlasí s tým, aby jeho Osobné údaje boli Spoločnosťou zhromažďované, archivované a používané ( a to i za pomoci elektronických informačných systémov ) pre účely uľahčenia Objednávky Kupujúceho a účely informovania o nových službách a produktoch Spoločnosti a rozosielaní reklamných materiálov Spoločnosti. Osobné údaje budú sprístupnené iba Spoločnosti jej oprávneným zamestnancom, obchodným zástupcom a zmluvným partnerom, ktorí zaisťujú pre Spoločnosť splnenie záväzkov z Kúpnych zmlúv. Kupujúci berie na vedomie, že tento súhlas s vyššie uvedeným spracovaním jeho osobných údajov je plne dobrovoľný, že mu na požiadanie bude umožnený prístup k takto zhromaždeným Osobným údajom a že je oprávnený od Spoločnosti žiadať prípadne opravu alebo likvidáciu nesprávne alebo neoprávnene spracovaných osobných údajov alebo vysvetlenie ohľadom jeho spracovania. Kupujúci súhlasí taktiež s tým, že mu môže byť ponúkaná /zasielaná marketingová reklama Spoločnosti i prostredníctvom sietí alebo služieb elektronických komunikácií.

Osobné údaje môže Kupujúci kedykoľvek aktualizovať, a to zaslaním aktuálnych Osobných údajov e-mailom na adresu info@ahautodiely.sk. Svoj súhlas s vyššie uvedeným spracovaním Osobných údajov je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním e- mailovej správy na adresu info@ahautodiely.sk.